Travox logombos
Product Update
Product Update

Product Update :: Function New Rich Text Editor

เพื่อการตอบสนองการทำงานของระบบที่ดีขึ้น และด้วยความสามารถที่มากกว่าของ Rich Text Editor รูปแบบใหม่ที่สามารถรองรับการใช้งานของระบบในส่วนของ Back Web Dynamic ได้ในทุกๆ Browser ดังรายละเอียดตามด้านล่างนี้

 1. ตารางการเปรียบเทียบความสามารถระหว่าง Rich Text Editor รูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ ดังภาพ
 2. ตัวอย่างรูปแบบ Rich Text Editor แบบเดิมที่ไม่สามารถใช้งานใน Browser อื่นๆ ได้นอกจาก IE และมีข้อจำกัดหลายอย่าง
 3. ตัวอย่างรูปแบบ Rich Text editor แบบ ใหม่ที่ รองรับการใช้งานระบบทุก Browser และมีความสามารถที่เพิ่มขึ้น

การใช้งาน Rich text Editor รูปแบบใหม่ มีวิธีการใช้งานที่ง่าย ดังนี้

การใช้งาน Rich Text Editor รูปแบบใหม่กับการใส่ภาพที่หลากหลาย

 1. การเลือก Upload รูปภาพจากภายนอก
  • สามารถนำ url รูปภาพจากภายนอกเข้ามาใส่ใน editor แบบใหม่นี้ ได้โดยการ Click ขวาในรูปที่ต้องการ จากนั้นเลือก “คัดลอก URL รูปภาพ” และกดที่ปุ่ม add image
  • จากนั้นกด Ctrl+V เพื่อวาง Url รูปภาพ

 2. การ Upload ภาพขึ้นบน server และการนำรูปภาพมาใช้
  • ทำการ browse รูปภาพที่ต้องการ Upload และกดปุ่ม Upload เมื่อระบบ Upload รูปภาพเสร็จจะทำการ return Url รูปภาพมาให้
  • สามารถ Click ที่ url และกด Ctrl+C ได้ทันที (ระบบจะคลุมข้อความให้อัตโนมัติ)
  • จากนั้นกดปุ่ม add image และนำ url ไปใส่ได้ทันที


Travox Dynamic Web

Feature

Product Update

F.A.Q.