Travox logombos
F.A.Q.
FAQ

TRAVOX WebDesign FAQ

Q : ทำไมใน Back Web ในส่วนของชื่อทัวร์และรายละเอียดทัวร์ต้องมี 2 ช่องA : เนื่องจากระบบ CMS ของเรา Support การแสดงผลในหน้าเว็บในกรณีที่เว็บเป็น 2 ภาษานะคะ เพื่อให้ง่ายต่อการ Manage ทางทีมจึงมีส่วนของการ Add ข้อมูลรายการทัวร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ให้ในหน้าเดียวกันค่ะ โดยในส่วนของช่องทางซ้ายจะใช้สำหรับการแสดงผลภาษาไทยค่ะ และส่วนของช่องทางด้านขวาจะใช้สำหรับการแสดงผลภาษาอังกฤษค่ะและเมื่อลูกค้าทำการเลือกเปลี่ยนภาษาที่หน้าเว็บ ระบบก็จะสามารถแสดงรายการทัวร์ที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เช่นกันค่ะ
  • กรณีที่เลือกการแสดงผลหน้าเว็บเป็นภาษาไทย ระบบจะแสดงผล ดังภาพ
  • กรณีที่เลือกการแสดงผลหน้าเว็บเป็นภาษาอังกฤษ ระบบจะแสดงผล ดังภาพ


Travox Dynamic Web

Feature

Product Update

F.A.Q.